AKÚ HRÚBKU IZOLÁCIE ZVOLIŤ?


25. 09. 2017

Na túto otázku Vám komplexne dokáže odpovedať Váš projektant alebo z časti si vieme pomôcť aj s aktuálne platnou normou STN 73 0540 - 2. Správny návrh hrúbky fúkanej izolácie a dobrý výber tepelnej izolácie Vám dokáže zaručiť komfort bývania vo Vašej stavbe či už v lete alebo v zime.
 
Odporúčané hrúbky izolácie sú v platnosti s normou STN. Od 1.1. 2013 vstúpila do platnosti nová zrevidovaná norma STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelno technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Sprísňovanie požiadaviek normy ovplyvní hlavne hrúbky tepelnej izolácie, kde na stavby postavené po roku 2015 budú platiť odporúčane hodnoty ( viď. tab.1,2. - 3 stĺpec ) a po roku 2020 prídu do platnosti pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie cieľové odporúčané hodnoty ( viď. tab. 1,2. – 4 stĺpec ). Norma sa vzťahuje na všetky budovy, na ktorých výstavbu alebo zmenu stavby je potrebné stavebné ohlásenie alebo stavebné povolenie. Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.

Pri výbere tepelnej izolácie je veľmi dôležité všímať si nielen jej súčiniteľ tepelnej vodivosti. Je dôležité pozrieť sa aj na ďalšie parametre tepelnej izolácie ako je napríklad merná tepelná kapacita. Čím vyššiu mernú tepelnú kapacitu tepelná izolácia má, tým lepšie dokáže danú konštrukciu v lete chrániť voči prehrievaniu.  V praxi to znamená, že výberom tepelnej izolácie s vysokou mernou tepelnou kapacitou môžeme izoláciu a jej funkciu využívať nielen v zimných mesiacoch, aby sme zabránili únikom tepla a znížili energetickú náročnosť stavby ale i v lete, kedy nám izolácia dokáže zvýšiť komfort bývania tým, že do seba uskladní značné množstvo tepla a nepusti ho ďalej do interiéru. V nižšie uvedenej tabuľke je možné vidieť výpočet fázového posunu pre rôzne typy izolačných materiálov. Fázový posun teplotného kmitu vyjadruje čas, za ktorý sa zmena teploty na vonkajšom povrchu konštrukcie  prejaví na strane interiéru. O fázovom posune sa dočítate viac aj na blogu p. Ing. arch. Františka Lehotského http://blog.zdravydom.sk/fazovy-posun/.


Online kalkulácia