PREČO PRÁVE CLIMATIZER PLUS

Správna cena a to bez nutnosti domáceho majstrovania!
Ceny za aplikáciu tepelnej izolácie  CLIMATIZER PLUS
Cena sa určuje podľa typu aplikácie (spracovania hmoty) a závisí predovšetkým na spotrebovanom materiále a jeho uložení v konštrukcii.

Cena je najnižšia pri suchom vodorovnom voľnom zafúkaní:

to znamená 15 cm hrúbky na 1 m2 stojí približne 7,64 € + DPH  vrátane uloženia na požadovanom izolovanom mieste.
Podľa miesta aplikácie sa k uvedenej cene prirátajú účelne vynaložené náklady na dopravu z najbližšieho možného sídla aplikačnej firmy (uvedené v sekcii aplikačné firmy).

Pre zateplenie a požiadavku aplikácií s vyššími hrúbkami izolácie prosíme vyžiadať pre objektívnosť cenovú reláciu podľa skutočných pozícií pre izolovanie ako aj výmery (vzhľadom k tomu, že sa jedná o aplikácie s vyššou a vysokou objemovou hmotnosťou ako aj prípadnými inými špecifikami pri takýchto aplikáciách). Uvedené objemovaé hmotnosti sú informatívne, v závislosti aj spôsobu vykoanania tej ktorej aplikácie.

Vodorovne voľne
Hrúbka v cm                kg/m3
10 – 12                             30
13 – 17                             35
18 – 24                             38
25 – 30                             42
nad 30                              48 a viac

Vodorovne do dutiny
Hrúbka v cm                 kg/m3
10 - 12                               34
13 - 17                               38
18 - 24                               40
25 - 30                               42
nad 30                               48 a viac

Šikmina -sklon do 30 stupňov
Hrúbka v cm               kg/m3

10 – 13                            40
14 – 17                            45 
18 – 20                            48
21 – 30                            50
nad 30                             55 a viac

Šikmina -sklon do 45 stupňov
Hrúbka v cm               kg/m3

10 – 13                            45
14 – 17                            48
18 – 20                            55
21 – 30                            55
nad 30                             60 a viac

Kolmé časti
Hrúbka v cm              kg/m3
10 – 13                           55
14 – 17                           60
18 – 20                           65
21 – 30                           65
nad 30                            68 a viac

Pre nástreky pod fasádne odvetrávané obklady je cena stanovená za 1 cm hrúbky na 1 m2.
1 m2 - 1 cm hrúbky na stene 0,93€ + DPH  
Pre špeciálne nástreky
s pojivom pre interiérové a akustické účely je cena určená za 1 cm hrúbky na 1 m2.
1 m2 - 1 cm hrúbky 3,49 € + DPH - aplikovaný na stene alebo na strop
Cena je stanovená vrátane základného upratania a manipulačných prác. 
 

Podľa celkového rozsahu zákazky a zložitosti jeho prevedenia sú poskytnuté prípadné zľavy!
Na veľmi malé zákazky v rozsahu do 3 m3 je účtovaný zvláštny manipulačný príplatok.

Ak nie je vopred presne známy rozsah
izolovaného priestoru, je možné taktiež dohodnúť s aplikačnou firmou cenu za jedno aplikované vrece tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS o hmotnosti 13,6 kg. Cena za toto spracovanie sa v týchto prípadoch pohybuje v rozmedzí od 16,60 do 23,24 € za kus v závislosti od zložitosti vykonaných prác.
K základným cenám sú pripočítané účelne vynaložené náklady na dopravu, podľa miesta vykonaných prác. Vždy je doporučená spoľahlivá firma z najbližšieho okolia. Zoznam týchto firiem je možné taktiež nájsť v sekcii Aplikačné firmy.
K vyššie uvedeným cenám je účtovaná DPH 20%.
Na začiatok stránky


Výborné tepelnoizolačné vlastnosti?
Jedným z najlepších a zároveň najlacnejších izolačných materiálov je samotný vzduch. Z tohto faktu vyplýva i následná zásada, že tepelné izolačné vlastnosti materiálu veľmi úzko súvisia s objemom vzduchu v ňom obsiahnutom, t.z. jeho objemovou hmotnosťou. Čím viacej vzduchu bude daný materiál v danej jednotke objemu obsahovať, tím bude ľahší a súčasne s tým bude mať i lepšie tepelné izolačné vlastnosti. Dôležité je si to uvedomiť zvlášť pri materiáloch, ktoré umožňujú vysokú variabilitu svojej objemovej hmotnosti ako napr. betóny, plynosilikáty, plynobetóny, drevo a i.

Hlavným kritériom pre určenie tepelných izolačných vlastností izolácie je „súčiniteľ tepelnej vodivosti“, ktorý charakterizuje schopnosť materiálu viesť teplo.
Tepelné izolačné parametre sú pre tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS namerané podľa nasledujúceho prehľadu:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti I:
0,0368 Wm-1K-1 pri objemovej hmotnosti 26,85 kg.m-3 - suchý
0,039 Wm-1K-1 pri nástreku s vodou
0,042 Wm-1K-1 pri nástreku s pojivom

"Tepelný odpor" konštrukcie, ktorý sa predpisuje v projektoch, je stanovený podielom sily steny a súčiniteľom tepelnej vodivosti.
Pri niektorých materiáloch je používaná veličina „Súčiniteľ tepelného prestupu“. Jedná sa jednoducho povedané o prevrátenú hodnotu tepelného odporu.
V ČSN normách s pri charakteristikách jednotlivých materiálov ďalej stretávame s pojmom „merné teplo“. Označuje množstvo tepla potrebného dodať materiálu, aby sa ohrial z jednej teploty na druhú pri danom tlaku a hmotnosti. Porovnávaním jednotlivých stavebných materiálov sa ľahko dá zistiť, že táto veličina je nepriamo úmerná súčiniteľu tepelnej vodivosti. Čím menej materiál obsahu vzduch pri danom objeme, tým menej izoluje, a tým viac dokáže naakumulovať do seba tepla.

Presná fyzikálna definícia:
Merná tepelná kapacita
Značka: c
Jednotka: 1 J/kg . K
Merná tepelná kapacita vyjadruje aké množstvo tepla prijme 1 kg látky, keď sa ohreje o 1°C. Merná tepelná kapacita je pre každú látku iná, nájdeme ju vo fyzikálnych tabuľkách.
Merné teplo vody je 4180 J/kg . K
Merné teplo suchého vzduchu 1010 J/kg . K
Merné teplo tepelnej izolácie CLIMATIZER-u PLUS cca. 2.020 J/kg . K
Merné teplo sklenej vaty cca. 940 J/kg . K
Merné teplo kamennej vlny cca. 880 J/kg . K
Merné teplo mäkkého dreva cca. 2510 J/kg . K
Merné teplo železobetónu 1020 J/kg . K
Merné teplo plnej tehly 920 J/kg . K

Druh materiálu obvodových stien v novostavbe by mal byť volený v závislosti na akumulácii tepla, teda na spôsobe užívania a vykurovania. Akumulácia tepla je daná vzorcom:

kde λ súčiniteľ tepelnej vodivosti
c merná tepelná kapacita
ρ objemová hmotnosť

Akumulácia tepla je teda priamo úmerná súčiniteľu tepelnej vodivosti, mernej tepelnej kapacite a objemovej hmotnosti použitého materiálu. V tejto súvislosti je vždy pri navrhovaní konštrukcií potrebné brať ohľad na požiadavky pri použití a na požadovaný komfort a tepelnú pohodu.
Preto môžeme povedať, že všetky konštrukcie sa pohybujú medzi dvoma extrémami. Konštrukcie extrémne ľahká s vysokou izolačnou schopnosťou a nízkym nárokom tepla na ohrev konštrukcie a na druhej strane konštrukcie z materiálu s veľkou objemovou hmotnosťou, ktorá má síce nízku izolačnú schopnosť, ale veľkú akumuláciu energie.
Z tohto dôvodu sa v súčasnej dobe pristupuje k sendvičovým konštrukciám, kde sa uplatňujú prednosti oboch typov konštrukcií.
Tento postup je výhodný i pri dodatočnom zateplení objektov. Zvlášť výhodná sa javí skladba z pohľadu od interiéru:
pôvodná stenová konštrukcia dodatočná účinná izolácia s nízkym difúznym odporom. Týmto spôsobom sa dosiahne zvýšenie tepelného odporu konštrukcie pri zachovaní akumulačných vlastností. Z hore uvedených informácií vyplýva, že konštrukcie zateplené CLIMATIZER-om PLUS sa oproti zatepleniu inými izolantmi vyznačujú i lepšími akumulačnými vlastnosťami, čo výrazne zlepšuje pohodu bývania.
Na začiatok stránky


 

Rýchla práca
Suchá aplikácia materiálu voľným pneumatickým zafúkaním pri objemových hmotnostiach od 27 do 40 kg/m3
Táto metóda umožňuje jeden z najrýchlejších a zároveň najspoľahlivejších spôsobov zateplenia stropnej konštrukcie. Tepelná izolácia je pomocou aplikačného stroja dopravená pneumaticky do pôjdnych priestorov a tam je ukladaná buď do stávajúcej stropnej konštrukcie alebo je aplikovaná voľne, pokiaľ je strop nepochôdzny. Pre vstup do konštrukcie postačuje napríklad odstránenie záklopovej dosky a následne sa konštrukcia vyplní až do vzdialenosti 4 m. Pri aplikácii touto metódou je možné jednoducho meniť aplikovanú hrúbku izolácie a zároveň izolovať bez tepelných mostov. 
 

Pneumatická doprava umožňuje aplikáciu izolácie bez zásahu do interiéru v priebehu celého roka.

Voľne je možné ukladať na nepochôdzne pôjdne priestory.

Rovnako veľmi vhodná je táto metóda pre zateplenie styčníkových konštrukcií.

Kde je možné použiť?

Stávajúce alebo nové stropné konštrukcie

Oblúkovité, klenuté konštrukcie

Podhľady, stropy Tesco objektov, priemyslové podhľady, nepochôdzne pôjdy, sadrokartónové stropy

Nie je rýchlejšia a jednoduchšia cesta s porovnateľnou kvalitou!
Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je v kvalite zateplenia detailov konvenčnými materiálmi len ťažko dostihnuteľná.
Na začiatok stránky


 

Vynikajúce prevedenie bez ohľadu na členitosť priestoru!
Suchá aplikácia tepelnej izolácie pneumatickým zafúkaním do konštrukcií pri objemových hmotnostiach od 35 do 65 kg/m3
Do optimálne pripravenej konštrukcie možno tepelnú izoláciu vyplniť pri zvýšenej objemovej hmotnosti s preplnením. Použitá objemová hmotnosť sa zvyšuje od 35 kg/m3 postupne podľa sklonu izolovanej konštrukcie. Pri kolmých stenách a priečkach sa potom pohybuje okolo 60 kg/m3. Zmenu objemovej hmotnosti možno jednoducho meniť reguláciou aplikačného stroja, ktorý potom udržuje nastavené parametre. Najčastejšie sa konštrukcie plnia z priestoru nad klieštinami do pripravenej dutiny. Rovnako je možné konštrukciu plniť predvŕtaným otvorom o priemere najlepšie 8 cm.

Vyplnenie stropnej konštrukcie
starších a historických objektov

Vyplnenie stropnej konštrukcie –
Vodorovná časť budovaného podkrovného
priestoru

Vyplnenie sadrokartónových priečok – vstup sadou vhodne rozmiestnených otvorov

 

Vyplnenie sadrokartónových priečok – vyplnenie pomocou
špeciálnej koncovky X floc.

Vyplnenie stropnej konštrukcie – vstup sadou vhodne rozmiestnených otvorov

Vyplnenie obvodových konštrukcií nízkoenergetických a pasívnych
domov pomocou špeciálnej koncovky X floc – 1 otvor pre výšku poľa
až 300 cm a šírku až 62,5 cm, hrúbka až 30 cm

Kde použiť?

Zateplenie pôjdnych stavieb (sadrokartónové konštrukcie).

Steny a styčníkové konštrukcie drevostavieb.

Sadrokartónové priečky, akustické predely,
panely drevostavieb.

Materiál je upravený proti ohňu bóritými prísadami, ktoré umožňujú značne predĺžiť životnosť konštrukcie vyplnenej CLIMATIZER-om PLUS pri nápore ohňa.
Od pomúrnice až po klieštiny jeden izolační celok. Ako inak?
Na začiatok stránky

 


Zlepšenie akustiky izolovaných priestorov a konštrukcií vďaka unikátnej vláknitej štruktúre!
Akustické vlastnosti
Zvuková pohltivosť
Tak ako väčšina izolačných materiálov, tak aj tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS, má vedľa izolačných vlastností tepelných aj izolačné schopnosti akustické.
Pretože sa jedná o vláknitý materiál s veľmi členitým povrchom, sú jeho parametre zvukovej pohltivosti veľmi cenné pre praktické používanie.
Najväčšiu účinnosť izolácie CLIMATIZER PLUS v oblasti akustickej pohltivosti dosiahneme použitím technológie nástreku materiálu na povrchy ako savý, tak i nesavý. Vytvorená vrstva na stenách, stropoch, čiastočne premieňa akustické vlnenie (kinetickú energiu), na energiu tepelnú. Docieľuje sa tým predovšetkým zníženie odrazivosti hluku od stien, stropov a tým zníženie celkovej hlukovej hladiny v miestnosti, výrobnej hale a pod.
Parametre zvukovej pohltivosti boli stanovené príslušnými stavebnými skúšobňami:

Vzduchová nepriezvučnosť
Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS slúži i k zvyšovaniu zvukovej nepriezvučnosti stavebných priečok, zvlášť pri dutých dvojplášťových vnútorných priečok. Vyplnením dutiny sadrokartónovej priečky W 111 typu KNAUF, sa dosiahne celkový index vzduchovej nepriezvučnosti Rw 42 dB. Podiel nepriezvučnosti izolácie CLIMATIZER PLUS umiestnenej v priečke činí 6 dB. Pre porovnanie možno uviesť, že z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti, je sadrokartónová priečka vyplnená izolačným materiálom. Izolácia CLIMATIZER PLUS je porovnateľná so vzduchovou nepriezvučnosťou priečky o hrúbke l5 cm z plných tehál.
Parametre zvukovej nepriezvučnosti boli stanovené príslušnými štátnymi skúšobňami:

Originálne výtlačky hore uvedených dokumentov sú uložené vo výrobnom závode CIUR a. s. Brandýs n. Labem. Pražská 1012.
Na začiatok stránky

 

CLIMATIZER PLUS je výhodný a funkčný nielen v zime ale aj v lete!
Ochrana pred letnými horúčavami
Podobne ako v zime očakávame dobrú izolačnú schopnosť stavebných konštrukcií proti únikom tepla z vnútra von, chceme si naopak v lete užiť vnútri domu tepelnú pohodu v priaznivom „chládku“, ktorý nám správne navrhnuté konštrukcie uchovávajú. Tým, čo je potrebné dodržať, aby sa tak skutočne stalo, sa zaoberá táto kapitola.

V prvom rade je treba si odpovedať na otázku prečo sa jedna strecha v lete ohrieva viac a druhá menej. Vplyv na tento jav má celá rada faktorov. Jedným z významných je i druh použitej izolácie. Ak si uvedomíme, že v priebehu letných dní môže teplota pod krytinou dosiahnuť až k 80 °C, nie je ľahké udržať v obývaných miestnostiach teploty v okolí 25 °C. Z tohto hľadiska poskytuje celulózová izolácia určitú výhodu v konkurencii s minerálnymi druhmi izolácie alebo polystyrénom. Vďaka mernej tepelnej kapacite celulózovej izolácie, ktorá je takmer dvojnásobná ako pri minerálnych typoch izolácií, sa značná časť tepla prechádzajúceho z exteriéru do interiéru absorbuje v priebehu dennej doby v izolácii a v priebehu noci sa opäť celá konštrukcia ochladí a je pripravená na ďalší teplý deň. CLIMATIZER PLUS tak účinne vyrovnáva náhle výkyvy teplôt a tlmí ich nápor v interiéri.

Pre to, aby táto výhodná vlastnosť dobre fungovala, je však nutné dodržať všetky správne konštrukčné opatrenia. Ako vhodná (najmä z ekonomického hľadiska) sa javí konštrukcia podľa nasledujúceho návrhu. Nie je však konštrukciou, ktorá by vyhovovala náročným požiadavkám nízkoenergetických a pasívnych domov. Pre tieto objekty sú potrebné vyššie hrúbky izolácií a prerušenie tepelných mostov tvorených krokvami.

Pri dodatočnom budovaní strešnej výstavby je možné taktiež vytvoriť veľmi dobre fungujúcu konštrukčnú skladbu, ktorá poskytne veľmi vysoký tepelný komfort obývaného priestoru. OSB dosky môžu byť nahradené parobrzdou alebo parotesnou zábranou, i keď toto náhradné riešenie (hlavne parotesná zábrana) z hľadiska obývania je menej vhodné.

  • Správne riešenie prisávacích otvorov na rímse strechy
  • Odvetrávacie tašky alebo tvarovky zaisťujúce odvetrávací pomer min. 1:200 (na 200 m2 izolované plochy 1 m2 čistého prierezu vetracích otvorov
  • V prípade tepelnej izolácie dodržať správnu hrúbku, ktorá by sa mala zvyšovať so znižujúcim sa sklonom strechy ( pri energeticky pasívnych domoch sa doporučuje )
  • Vzduchotesnosť konštrukcií na vnútornej strane plášťa
  • Vetrotesnosť plášťa na vonkajšej strane pod krytinou
  • Ak je to možné, vyhnúť sa obývanému podkroviu a radšej voliť plné poschodie s nevyužívanou perfektne zateplenou a odvetranou nadstavbou
  • Strešné okná vysokej kvality s tienením
  • Správny režim vetrania (vetrať v noci a skoro ráno, v denných hodinách nevetrať strešnými oknami)

     

Dôležitá je kvalita použitých strešných okien a tieniacej techniky. Žalúzie z vnútornej strany okna neposkytujú z hľadiska tepelnej ochrany interiéru takmer žiadny efekt. Naopak vonkajšie tienenie a žalúzie väčšinu tepla odrážajú mimo obývaný priestor.Zateplenie strechy, ktorá nie je využívaná ako obytná je omnoho jednoduchší a lacnejší variant v porovnaní s obytným podkrovím. Rovnako jej funkcia v letnom období je lepšia v kombinácii s odvetrávaním strešného priestoru. Zvýšené náklady na vybudovanie plnohodnotného obývaného poschodia sa vráti v podobe výrazného zníženia nákladu na strešnú väzbu, vrstvy skladby a prácnosti prevedenia.
Na začiatok stránky

 

Dokonalé priľnutie ku všetkým detailom konštrukcie – izolácia presná na mieru ktorémukoľvek priestoru bez špárových strát!
Horúce fakty pre chladnú kalkuláciu

Zateplenie izolačnými doskami alebo matracmi.
Vzniká celá rada nedokonalých spojov a utesnení, ktoré znižujú izolačný efekt.

Zateplenie s CLIMATIZER-om PLUS.
Vzniká ucelená izolačná vrstva s dokonalou priľnavosťou v dôležitých detailoch bez chýb.


Na začiatok stránky

 

Solídne požiarne vlastnosti – dlhá odolnosť izolovaných konštrukcií!
Požiarna charakteristika

Vlastnosti materiálu
Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS - vyrábaná z odpadového papieru, obohateného kyselinou bóritou a bóraxom, je použiteľná do teploty max. 105°C.
Stupeň horľavosti
Stupeň horľavosti tejto tepelnej izolácie bol odskúšaný a overený príslušnými štátnymi skúšobňami s nasledujúcimi výsledkami.Protokol o skúške požiarnej odolnosti č. Z-1.010-95 ze dne 14. 2. 95.
Viac informácií získate na stránkach výrobcu www.ciur.cz.
Na začiatok stránky

 

Materiál na prírodnej báze, použiteľný pre všetky ekologické spôsoby a systémy výstavby!
Ekologické systémy výstavby- výstavba podľa zásad udržateľného rozvoja s využitím izolácie CLIMATIZER PLUS.

Izolačné hmoty z celulózových vlákien získavajú stále viac priaznivcov. Niet sa čo diviť, veď koniec koncov sú ich tepelné izolačné vlastnosti veľmi dobré a náklady nízke. Stavebníci si tiež stále viac uvedomujú dôležitosť vplyvu stavieb a v nich použitých materiálov na životné prostredie a toto vedomie a vôľa používať zdravé a životnému prostrediu neškodlivé materiály vedú k využívaniu celulózových izolácií.
 CLIMATIZER PLUS je prírodná tepelná izolácia z celulózy, ktorá je nafúkavaná do striech, do stropov a podláh. CLIMATIZER PLUS vykazuje výborné izolačné hodnoty nielen v zime, ale aj v lete, jeho využitie vedie k úsporám energie, redukovaniu nákladov na vykurovanie, zníženiu vzniku emisií CO2 a tým i k zlepšeniu životného prostredia. Zateplenie tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS je možné vytvoriť i na veľmi ťažko prístupných miestach a spoľahlivo sa tak zabráni vzniku špárovej prievzdušnosti. Okrem toho sa difúziám otvorený izolačný systém postará o príjemnú izbovú klímu, pretože vyrovnáva kolísanie vlhkosti.

V kombinácii s nasadením izolácie CLIMATIZER-u PLUS sa taktiež logicky ponúka využitie dreva ako stavebného materiálu, ktorý ako jediný je obnoviteľnou stavebnou surovinou a pri tom umožňuje výstavbu až 5 podlažných domov. Použitie dreva nie je z hľadiska životného prostredia žiadnym drancovaním a pri správnom hospodárení prispieva k výraznej redukcii skleníkových plynov. Vzhľadom k tomu, že medzi európskymi štátmi patríme k lídrov v produkcii CO2 a na každého z nás pripadá 12,5 t tohto skleníkového plynu, mali by sme sa venovať nielen činnostiam smerujúcim k redukcii výskytu, ale taktiež technológiám, ktoré tento trend ďalej nezhoršujú. 
 

Drevo vhodné pre stavebné účely alebo napríklad pre výrobu papiera potrebuje vegetačné obdobie v dĺžke cca 70 rokov. V priebehu tejto doby absorbuje pomerne významné množstvo uhlíku, ktorý patrí k jeho základným stavebným kameňom (cca 45%). Dôležité je, že tento uhlík je získaný z bežného prírodného kolobehu ako produkt fotosyntézy. Pri využití dreva ako stavebného materiálu dôjde k jeho zakonzervovaní často až na 150 a viac rokov. V priebehu tejto doby vyrastie drevo na stavbu ďalších dvoch domov. Pritom drevo sa dnes už neobmedzuje na jednoduché využitie pre základné nosné konštrukcie, ale je využívané aj ako základná zložka rady moderných materiálov (OSB dosky, Cetris, Heraklith, HDF nebo MDF dosky atď.…). 
 

To čo nás na týchto stavbách ďalej upúta je obvykle veľmi nízka náročnosť vykurovania. Pre spoľahlivosť konštrukcií a ich trvanlivosť má zásadný význam správny návrh skladby a prevedenie izolácie tak, aby nedochádzalo ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie. Veľmi významné je prevedenie vetrotesnej vrstvy z vonkajšej strany a zamedzenie špárovej prievzdušnosti konštrukcií.
 

Čo je teda potrebné si v tejto súvislosti uvedomiť? Aké sú argumenty na často neodborné argumenty oponentov týchto materiálov?
1. Použitie drevených konštrukcií alebo osvedčených skladieb s doskami na báze dreva nie je experimentom, ale osvedčenou skladbou s vynikajúcou funkciou.
2. Použití správnej kombinácie materiálov na báze dreva nepredražuje stavbu a naopak výrazne zvyšuje komfort bývania.
3. V prípade požiaru je chovanie materiálov na báze dreva a drevených vlákien často omnoho lepšie ako pri konvenčných napr. oceľových konštrukciách. Pomalé odhorievanie nosných konštrukcií dáva dostatočný čas na opustenie zasiahnutej budovy.
4. Efektívne využitie energie v prevádzke budovy má zásadný význam v celkovom spektre jej spotreby vo svete.
Spotreba primárnej energie vo svete
13 % na priemyselná výrobu.
19 % na dopravu.
20 % na novú výstavbu.
48 % na prevádzku budov.
(Zdroj: "Nízkoenergetický dům" - Ing. arch. Pavel Šmelhaus a kol.)
5. Energia potrebná k výstavbe týchto konštrukcií je niekoľkonásobne nižšia ako pri konvenčnej výstavbe.

6. Likvidácia stavieb na báze dreva je energeticky nenáročná a nezaťažuje životné prostredie.
7. Generácie, ktoré prídu po nás, budú mať iné nároky na životný štýl a budú chcieť bývať v stavbách podľa svojich predstáv, nezaťažujme ich problémami čo robiť s „odpadom“, ktorý zostane po našej neuváženej výstavbe.
8. Náklady na vykurovanie rodinných domov a ostatných stavieb z moderných konštrukcií na báze dreva s dostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie sú podľa skúseností užívateľov až o niekoľko tisíc Sk mesačne nižšie ako pri domoch z klasických silikátových materiálov.
9. Nižšie tepelné akumulačné schopnosti ľahkých drevených konštrukcií možno pri použití pružného vykurovacieho systému využiť v prospech týchto stavieb. Okamžité tepelné straty sú veľmi nízke a nízka je i spotreba energie pre temperovanie stavby. Výrazne sa skracuje doba na dosiahnutie tepelnej pohody bývania.
10. Nízkou spotrebou energie sú vytvorené zásadné predpoklady pre použitie ekologických vykurovacích systémov napr. na báze tepelných čerpadiel.
Na začiatok stránky

 


PREČO PRÁVE MY? O CLIMATIZER PLUS IZOLÁCIE STRIECH IZOLÁCIE STROPOV IZOLÁCIE STIEN PASÍVNE STAVBY
FÚKANÁ IZOLÁCIATEPELNÁ IZOLÁCIAZATEPLENIE DOMUZATEPLENIE CELULÓZOUPARTNERSKÉ STRÁNKY